huizenprijzen

De Nederlandse huizenprijzen kunnen bij een rentestijging van 1 procent met 6 procent dalen. Dankzij stijgende inkomens kunnen huishoudens deze prijsdaling opvangen.

Dat schrijven Marc Francke, Frans Schilder, Paul de Vries en Johan Conijn in het rapport Effecten mogelijke rentestijging in de koopsector, gepubliceerd door de Amsterdam School of Real Estate. De lage rentestand hangt samen met het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank om de inflatie te laten toenemen. De huidige lage rentestand is daarom als kunstmatig te betitelen. Als de rente stijgt kan dat de ontwikkeling van de koopprijzen beïnvloeden.

Verhoging hypotheekrente

Uit het geschatte model volgt dat een verhoging van de hypotheekrente met 1 procent leidt tot een reële woningprijsdaling van ongeveer 6 procent. De woningprijzen zullen niet onmiddellijk wijzigen, de aanpassing zal geleidelijk zijn. Als de hypotheekrente meteen 4 procent bedraagt, levert dat een lagere prijsstijging ten opzichte van het basisscenario op van -8 procent. Als aan het laatste scenario een verlaging van het marginale belastingtarief met 5 procentpunt wordt toegevoegd, neemt de prijsverandering ten opzichte van het basisscenario toe tot –9 procent over vijf jaar.

Een andere belangrijke factor is de invloed van een stijgende rente op de leencapaciteit van huishoudens. Als het hypotheekrentetarief stijgt, dan stijgt het financieringslastpercentage. De toename van het financieringslastpercentage heeft vervolgens direct invloed op de hoogte van de maximale hypotheek. Des te hoger de percentages, des te minder kopers kunnen lenen. Gemiddeld geldt dat de maximale hypotheeksom bij een hypotheekrentetarief van 5 procent, ongeveer 8 procent lager ligt dan nu het geval is.

Toekomstige toename

Tegelijkertijd zal een eventuele toekomstige toename van de hypotheekrentetarieven samenvallen met een toename van de huishoudinkomens. De doorrekening van het regeerakkoord voor de periode 2018-2021 geeft een inkomenstoename van 3,1 procent per jaar. Wat betreft de maximale hypotheeksom weegt dit voldoende op tegen het negatieve effect van een eventueel stijgende hypotheekrente. Per saldo concluderen de onderzoekers echter dat de Nederlandse koopwoningmarkt de komende jaren een stijging van de hypotheekrente, mede door de te verwachten inkomensontwikkeling, goed kan opvangen.

Bron: Vastgoedmarkt.nl